Ιουνίου 16, 2019

«Πρόσληψη Ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής στο ΓΝ-ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»»

Μαρτίου 13, 2019 0

 

 

 

Κως, Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Πρόσληψη Ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής στο ΓΝ-ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»»

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 ανέλαβε καθήκοντα η Ιατρός κα. Βιολέττα Μολέντα ειδικότητας Παιδιατρικής  αφού προηγουμένως υπεγράφη η σχετική σύμβαση εργασίας από τον Αν. Διοικητή του ΓΝ-ΚΥ Κω κ. Νεκτάριο Γεωργαντή. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας κας Έλλης Καρανίκα και του Τομεάρχη Παθολογικού Τομέα κ. Νίκου Μαυροειδή. Η σύμβαση της Ιατρού είναι ορισμένου χρόνου και έχει διάρκεια τρία (3) χρόνια.

Η συγκεκριμένη πρόσληψη ευελπιστούμε να καλύψει, ως ένα βαθμό, ένα σημαντικό κενό που υπάρχει τα τελευταία 11 χρόνια στην Ιατρική Υπηρεσία του νοσοκομείου μας. Σημειώνουμε ότι η σημερινή διοίκηση έχει προκηρύξει 3 φορές τις 2 μόνιμες θέσεις Παιδιατρικής που προβλέπονται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου. Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η κρίση για την μια θέση στο βαθμό του Διευθυντή ενώ το επόμενο διάστημα πρόκειται να προκηρυχθεί και η δεύτερη θέση, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αποδέσμευση της, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου υγείας. 

Διοίκηση, ιατροί και  το σύνολο των εργαζομένων δηλώνουν ότι θα σταθούν δίπλα στην Ιατρό και θα την στηρίξουν με κάθε τρόπο προκειμένου να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές εργασιακές συνθήκες ώστε να προσφέρει τις σημαντικές υπηρεσίες της στον παιδικό πληθυσμό του νησιού.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 25-02-2019
Αρ. Πρωτ.: 11918
ΘΕΜΑ : Πρόσληψη επικουρικού ιατρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α. τoυ εδαφίου β’ της παρ. 42 του άρθρου 66 του ν. 3984/27-6-11 (ΦΕΚ 150Α )
β. των άρθρων 22 (παρ. 4) & 38 του ν. 4238/17-2-14 (ΦΕΚ 38Α)
γ. του άρθρου 44 του ν.4272/11-7-14 (ΦΕΚ 145Α)
δ. της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4325/11-5-15 (ΦΕΚ 47Α)
ε. του άρθρου 34 του ν.4351/4-12-15 (ΦΕΚ 164Α)
στ. του άρθρου 100 του ν. 4368/21-2-16 (ΦΕΚ 21Α)
ζ. του Π.Δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73Α)
η. του Π. Δ. 106/14 (ΦΕΚ 173Α/28-8-14)
θ. του Π.Δ. 73/23-9-15 ΦΕΚ 116Α «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
& Υφυπουργών»
2. Τις Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8-6-15 (ΦΕΚ 1078/Β), Α2α/Γ.Π.οικ. 52355/15-7-2015 (ΦΕΚ
1499/Β) & Α2α/Γ.Π. οικ.58541/31-7-15 (ΦΕΚ 1623/Β) αποφάσεις του Υπουργού
Υγείας
3. Την υπ’ αριθμ.Β2.α/Γ.Π.οικ.12943/18-2-2019 βεβαίωση του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.13983/18-2-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση
πρόσληψης επικουρικών ιατρών νοσοκομείων».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη του ιατρού ΜΟΛΕΝΤΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΑΤΑΣ
ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ως επικουρικής ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών
αναγκών του ΓΝ ΚΥ ΚΩ, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η
διάρκεια της σύμβασης είναι τριανταέξι (36) μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις
συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.
Η ιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και
της καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστης ιατρού Ε.Σ.Υ με
βαθμό Επιμελήτριας Β΄.
2. Σε εκτέλεση της παρούσας θα υπογραφεί σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου από τον ενδιαφερόμενη ιατρό και το Νοσοκομείο, φωτοαντίγραφο της οποίας
αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας.
3. Το Νοσοκομείο, πριν την κατάρτιση της σύμβασης, υποχρεούται να ζητήσει από τον
ιατρό που προσλαμβάνεται, τα ακόλουθα:
α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β) Τίτλο ειδικότητας (για τους οδοντίατρους πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής).
γ)
Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ όπου αυτό απαιτείται ή πτυχίου χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ
δ)
Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ε)
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί της οριστικής διακοπής της ελεύθερης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
στ)
Πιστοποιητικό εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο στο οποίο μεταξύ άλλων, να αναφέρεται και η ειδικότητα την οποία έχει δηλώσει ότι ασκεί .
4. Το Νοσοκομείο, οφείλει:
α. Να αναζητήσει το σχετικό αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06 (ΦΕΚ 1551/23-10-06, τ. Β’) Κ.Υ.Α’ και Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./20562/19-7-13 (ΦΕΚ 1881/13 τ.Β’) Κ.Υ.Α.
β. Να εφαρμόσει τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4210/2013, για την πιστοποίηση υγείας.
γ. Να εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 1. του άρθρου 118 του ν. 4316/24-12-2014 (ΦΕΚ 270Α) και να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία μας.
5. Η ιατρός εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από της κοινοποίησης της παρούσας, οφείλει να παρουσιασθεί στο Νοσοκομείο που τοποθετείται για ανάληψη υπηρεσίας.

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.