Ιανουαρίου 24, 2019

Ν.ΜΥΛΩΝΑΣ: Ο Δημοτικός ισολογισμός–απολογισμός 2016 αποδεικνύει την ανάγκη των ουσιαστικών αλλαγών στην τοπική πολιτική.

Φεβρουαρίου 12, 2018 0

ΘΕΜΑ: Ο Δημοτικός ισολογισμός–απολογισμός 2016 αποδεικνύει την ανάγκη των ουσιαστικών αλλαγών στην τοπική πολιτική.

Α. Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο συζητήθηκε ο ισολογισμός – απολογισμός 2016 της δημοτικής αρχής. Αν είχαμε πραγματικά κατανοήσει την δυσκολία της οικονομικής περιόδου και την αδυναμία του Δήμου να υπηρετήσει την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία τότε η παρουσίαση του θέματος από την πλειοψηφία θα ήταν διαφορετική. Αντί να χρησιμοποιηθεί ως απολογιστικό φύλλο που φανερώνει την επιτυχία της διαχείρισης της (χωρίς και αυτό να αποκλείεται) θα το παρουσίαζε ως ντοκουμέντο που μας δείχνει αδυναμίες και τροχοδρομεί σε πολιτικές αλλαγής, παρουσιάζοντας 2-3 νεωτερισμούς για να ξεφύγουμε από την κατά κοινή παραδοχή βαλτωμένη κατάσταση. Από την άλλη πλευρά οι  παρατάξεις της μειοψηφίας δεν θα αρκούνταν στην παραδοσιακή λογική καταγγελίας της ανικανότητας της δημοτικής αρχής άλλα θα έκανα συγκεκριμένη κριτική σε βασικούς άξονες του  απολογισμού και θα προέβαλλαν τα δικά της συμπεράσματα και τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο διαχείρισης και πολιτικών στόχων ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Το υποβαθμισμένο τοπίο προσέγγισης του προϋπολογισμού συμπληρώνει όμως και η απουσία κάθε άλλης δημόσιας κριτικής παρέμβασης από φορείς και παράγοντες της κοινωνίας αλλά και την τοπική δημοσιογραφία η οποία ως επί το πλείστον αρκείται στην αναπαραγωγή ετοίμων ειδήσεων που προσφέρουν οι μηχανισμοί εξουσίας και τα περί αυτών φυσικά πρόσωπα.

Β.  Επιμένοντας στην αξία της δημόσιας κριτικής, παρουσιάζουμε σε ένα συνοπτικό πίνακα τον προϋπολογισμό-απολογισμό 2016 και ένα συμπληρωματικό σε συγκριτικό πίνακα που παρουσιάζει την εξέλιξη του προϋπολογισμού από το 2011 μέχρι τον ισολογισμό του 2016 με βάσει τους οποίους ο οποιεσδήποτε μπορεί να βοηθηθεί έχοντας συνολική εποπτεία και βγάζοντας λογιστικά συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στην διατύπωση πολιτικών μέτρων. Αυτό έλειπε από την εισήγηση!  Πρέπει ο τρόπος παρουσίασης των βασικών ντοκουμέντων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ να βελτιωθεί (ακόμη περισσότερο) και να γίνει σεβαστό αυτό που ενώ ο νομοθέτης επιβάλλει: αποκλειστική συνεδρίαση! Συστηματικά κακώς ακολουθεί 2η συνεδρίαση μειώνοντας την σημασία του ντοκουμέντου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΚΩ

 
         

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός 2016

Απολογισμός 2016

%  Υλοποίηση ετήσια

0

Τακτικά Έσοδα

16.799.735,92

17.278.740,59

102,85%

1 (πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα ( πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις )

932.348,74

860.665,15

92,31%

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

348.400,00

445.264,42

127,80%

31

Εισπράξεις από Δάνεια

     

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθ. έτη ΤΑΚΤΙΚΑ

22.386.437,86

924.168,94

4,13%

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , Ασφ. Φορέων και Τρίτων .

5.041.761,70

3.768.167,97

74,74%

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

5.669.761,21

5.669.761,21

 

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

10.675.463,33

2.728.508,38

25,56%

Σύνολο Πόρων

61.853.908,76

31.675.276,66

 
         
         

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός 2016

Απολογισμός 2016

%  Υλοποίηση ετήσια

 

 

44.329.994,76

21.094.079,17

47,58%

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

8.960.440,00

7.850.874,33

 

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

3.278.534,00

4.311.252,84

 

63,64

Φόροι-Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα

807.500,00

1.082.721,00

 

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

259.026,00

259.026,00

 

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

1.357.600,00

846.988,00

 

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους.Λοιπά Εξοδα

2.005.434,76

1.692.530,00

 

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

1.586.000,00

1.313.516,00

 

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

26.075.460,00

3.737.171,00

 
 

Επενδύσεις

17.360.816,00

3.660.841,00

21,09%

71

Αγορές

1.160.851,00

326.743,00

 

73

Έργα

15.063.645,00

3.126.720,00

 

74

Μελέτες

1.071.310,00

207.378,00

 

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

65.010,00

   

652

Τοκοχρεολύσια δάνειων επενδύσεων

     

9111

Αποθεματικό

0,00

   

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

61.690.810,76

24.754.920,17

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

               

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2013

Προϋπολογισμός 2014

Προϋπολογισμός 2016

Απολογισμός 2016

%  Υλοποίηση ετήσια

0

Τακτικά Έσοδα

19.969.704,33

20.200.234,01

15.778.428,32

16.799.735,92

17.278.740,59

102,85%

1 (πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα ( πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις )

3.853.695,55

600.300,00

631.801,80

932.348,74

860.665,15

92,31%

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

3.938.474,65

2.326.000,00

1.825.286,44

348.400,00

445.264,42

127,80%

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

         

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθ. έτη ΤΑΚΤΙΚΑ

2.150.200,00

17.847.450,28

16.899.659,57

22.386.437,86

924.168,94

4,13%

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , Ασφ. Φορέων και Τρίτων .

6.052.511,24

6.015.990,30

6.689.586,49

5.041.761,70

3.768.167,97

74,74%

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

4.800.000,00

3.708.340,25

3.000.000,00

5.669.761,21

5.669.761,21

 

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

16.378.987,83

24.939.653,77

23.991.937,26

10.675.463,33

2.728.508,38

25,56%

Σύνολο Πόρων

57.143.573,60

75.637.968.61

68816699.88

61.853.908,76

31.675.276,66

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός 2012

Προϋπολογισμός 2013

Προϋπολογισμός 2014

Προϋπολογισμός 2016

Απολογισμός 2016

%  Υλοποίηση ετήσια

 

 

22.933.096,16

47491363,82

42.587.830.31

44.329.994,76

21.094.079,17

47,58%

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

9.859.450,00

8.930.906,86

9.603.520,00

8.960.440,00

7.850.874,33

 

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

3.424.342,00

3.346.800,00

3.023.200,00

3.278.534,00

4.311.252,84

 

63,64

Φόροι-Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα

743.450,00

701.550,00

296.150,00

807.500,00

1.082.721,00

 

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

259.026,69

259.026,69

259.026,69

259.026,00

259.026,00

 

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

2.363.850,00

3.181.550,00

2.540.550,00

1.357.600,00

846.988,00

 

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους.Λοιπά Εξοδα

6.282.977,47

5.897.380,79

3.315.831,00

2.005.434,76

1.692.530,00

 

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

2.713.000,00

2.245.000,00

2.030.000,00

1.586.000,00

1.313.516,00

 

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

5.376.472,82

22.929.149,48

21.919.552,62

26.075.460,00

3.737.171,00

 
 

Επενδύσεις

25.950.424,69

28.010238.46

25766427.52

17.360.816,00

3.660.841,00

21,09%

71

Αγορές

2.541.113,64

2.826.905,20

909.373,68

1.160.851,00

326.743,00

 

73

Έργα

19.320.065,69

22.761.339,83

23.421.708,41

15.063.645,00

3.126.720,00

 

74

Μελέτες

3.249.818,47

2.127.897,43

1.330.337,43

1.071.310,00

207.378,00

 

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

839.426,89

294.096,00

105.008,00

65.010,00

   

652

Τοκοχρεολύσια δάνειων επενδύσεων

           

9111

Αποθεματικό

170.579,93

136.366,33

62.442,05

0,00

   

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

57.143.573,60

75.637.968.61

68816699.88

61.690.810,76

24.754.920,17

 
                   

 

Β. Το 2016 έπρεπε να ήταν η καλύτερη χρονιά της δημοτικής αρχής σε απόδοση έργου. Έχοντας πρόσφατη ισχυρή λαϊκή εντολή έπρεπε να φανούν οι αλλαγές και το άλμα που έκανε ο Δήμος. Τα στοιχεία των πινάκων δείχνουν το αντίθετο! Υπαρχει μια συνέχεια στα μεγέθη που αποδεικνύουν συνέχεια της ίδιας διαχειριστικής λογικής του παρελθόντος και είναι σφάλμα και υπεκφυγή να αιτιολογείται η υστέρηση ως προϊόν του μεταναστευτικού 2015! Μόνο στα ίδια έσοδα αποδεικνύεται ένα νοικοκύρεμα και αυτό στηρίζεται στην προσπάθεια της αντιδημάρχου κ. Παπαχρήστου, των υπηρεσιών και της δημοτικής αρχής, που όλοι το αναγνωρίζουν!  Όμως αποδεικνύεται ότι αυτό ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ για να μας βγάλει από το τέλμα. Το αναπτυξιακό τμήμα του ισολογισμού μας μιλά για ποσοστό υλοποίησης μόλις 21%! με έργα 3,6 εκ ευρώ από τα οποία το 1 εκ. προέρχεται από τα ίδια έσοδα. Αυτό το φτωχό αποτέλεσμα μας λέει  ότι δεν μπορούμε να στηριχτούμε στα προγράμματα χρηματοδότησης από κρατικά και ευρωπαϊκά κανάλια. Βουλιάζουμε συνεχώς! Πρέπει να γυρίσουμε στο νησί μας και να ψάξουμε τρόπους αύξησης των δημοτικών εσόδων που θα φτιάξουν Αναπτυξιακή Δημοτική Δυναμική! Αυτή η αναζήτηση έλειπε και από την δημοτική αρχή αλλά και την μειοψηφία! Η ‘’Κως Αγάπη μας’’ έβαλε ξανά το θεμα της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας και της καταγραφής των επιφανειών των ξενοδοχείων. Η πλειοψηφία είπε ότι αυτά γίνονται ή έγιναν μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.

Γ. Φέραμε το παράδειγμα: ένα ξενοδοχείο 500 κλινών 4 αστέρων με τους συντηρητικότερους υπολογισμούς έχει τζίρο εργασιών 3 εκ. ευρώ. Στον Δήμο προσέφερε για δηφοδω 15.000 και τώρα μόνο τέλος παρεπιδημούντων 12.000, σύνολο 27.000!  Το ίδιο ξενοδοχείο φέτος με το ειδικό τέλος τουρισμού θα αποδώσει στους ''Δανειστές '' 150.000 ευρώ. Θα κλείσει;  Αυτό μας έλεγαν από το 1990 μέχρι και τώρα (κοινό αίτημα Δημάρχου και ξενοδόχων κατάργησης του τέλους υποβαθμίζοντας το αίτημα του μειωμένου ΦΠΑ) οι διατελέσαντες δήμαρχοι και δημοτικές αρχές προκειμένου να μην θέσουν το θεμα της ‘’σχέσης Δήμου και Μεγάλων επιχειρήσεων’’ και να διεκδικήσουν δημοτικά έσοδα. Τα αποτέλεσμα το ζούμε σήμερα: δημοτικές υποδομές κατεστραμμένες και απροσδιοριστία ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού τους εξ αιτίας των πενιχρών δημοτικών εσόδων . Αυτή είναι η κατάσταση. Περιμένουμε από το χρεοκοπημένο κράτος μας να φτιάξει το Λιμάνι και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα να φτιάξουν τον ΧΥΤΑ, τον ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Αντιμάχεια-Κεφάλου και τον Επαρχιακό δρόμο. Η λύση είναι ο ισχυρός Δήμος που μόνο φραστικά και αυτάρεσκα εμφανίζεται από την πλευρά του νυν και πρώην Δήμαρχου για ευτελείς πολιτικούς λόγους.

Στο νησί υπάρχουν 30.000 κλίνες 4* και 5* και μια αναγωγή στα συντηρητικά δεδομένα του παραδείγματος των 500 κλινών  δείχνει ότι υπήρχε ένα ανεκμετάλλευτο εύρος 120.000 ευρώ ανά 500 κλίνες δημοτικών εσόδων από τα 27.000 ευρώ στα 150.000  δηλαδή 60Χ120.000=7.200.000 ευρώ!!! και τώρα λόγω κατάργησης του δηφοδω 60Χ135.000=8.100.000 ευρώ!!! Όπως καταλαβαίνετε ο Δήμος χρηματοδότησε όλα αυτά τα χρόνια τις μεγάλες επιχειρήσεις του νησιού κοροϊδεύοντας την τοπική κοινωνία! Οι Δήμαρχοι που πέρασαν έχουν την ευθύνη της απώλειας. Αν ο δήμος διεκδικούσε και έπαιρνε τα μισά δηλ 4 εκ. κάθε χρόνο δεν είχαμε ανάγκη ούτε την Ευρώπη ούτε και το Κράτος!!! Η ανυπαρξία Δημοτικής πολιτικής επιβολής ειδικού τοπικού τέλους τουρισμού είναι η αιτία της αναπτυξιακής υστέρησης! Ακολουθεί (πολύ χαμηλά) η ελλιπής βάση της φορολογητέας οικονομικής βάσης του Δήμου. Αυτά τα ζητήματα αναδεικνύει ο ισολογισμός 2016.

Δ. Η Συμπαράταξη Ελπίδας έχοντας δουλέψει τα θεματα της δημοτικής φέρουσας ικανότητας και της συσχέτισης της με την τοπική οικονομία κατέθεσε την λογική της ανακοστολόγησης των δημοτών υπηρεσιών  και της διεύρυνσης της φορολογητέας βάσης των δημοτικών εσόδων.

Δυστυχώς έφαγε τα μούτρα της!

Ε. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Η αλλαγή είναι θεμα πολιτικής. Αυτό φαίνεται να λείπει από την δημοτική αρχή. Σπατάλησε τον ωφέλιμο χρόνο της λαϊκής εντολής των αρχών της θητείας της και έρχεται τώρα στο τέλος της να βάλει το θεμα των δημοτικών τελών. Παρουσιάζοντας ένα τοπικό κλίμα αναπτυξιακής ευφορίας και προαναγγέλλοντας μειώσεις στα τέλη στο δημοτικό συμβούλιο, χωρίς πολιτική κατεύθυνση, χωρίς τεχνικοοικονομική επεξεργασία, χωρίς δεσμεύσεις για το περιεχόμενο του εκσυγχρονισμού που θα επιδιωχθεί με μόνη εξαγγελία ότι θα γίνει ένα δικαιότερο σύστημα αλλαγή δεν θα γίνει. Γνωρίζοντας τι σημαίνει αλλαγή στην πολιτική εκτιμούμε ότι πρόκειται για μια επιφανειακή προσπάθεια που φτάνει και περνά στα όρια της προσχηματικότητας.

(Κατά την συζήτηση έγινε τιμητική αναφορά στο όνομα μας και ευχαριστούμε. Όμως στην πολιτική δεν βοηθούν τα καλά λόγια.  Θα συμμετέχουμε στην επιτροπή με την ιδιότητα του δημότη και όχι του δημοτικού συμβούλου. Προφανώς γιατί δεν μας καλύπτει η πολιτική αιτιολόγηση της πρότασης.)

Ν Μυλωνάς (δημοτικός σύμβουλος)

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.